Наши проекты:

Про знаменитості

Миру Набелкова: біографія


Миру Набелкова біографія, фото, розповіді - словацький лінгвіст

словацький лінгвіст

Публікації (обрані)

 • Sloven?ina a ?e?tina v kontakte: Pokra?ovanie pr?behu. Bratislava, Praha: Veda, Filozofick? fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2008. 364 c.
 • Rusizmy v sloven?ine: text a slovn?k / / Pova?aj, M. (Ed.)Lexicographica '99. Bratislava, Veda 2001, c. 203-217.
 • Horeck?, J. - Buz?ssyov?, K. - Bos?k, J. та ін:Dynamika slovnej z?soby s??asnej sloven?iny.Bratislava, Veda 1989, 429 c. Автор глав: n
  • Konkurencia adjekt?v s dom?cimi a internacion?lnymi formantmi (с. 287-293).
  • Mo?nosti a sp?soby prekon?vania obmedzen? adjekt?vnej deriv?cie (с. 187-195),
  • Potencie a smery pohybov v adjekt?vnej lexike (с. 169-179),
  • Konkurencia adjekt?va a p?du substant?va v pr?vlastkovej poz?cii (с. 179-187),
  n
 • Vz?ahov? adjekt?va v sloven?ine: Funk?no-s?mantick? anal?za desubstant?vnych deriv?tov. Bratislava, Veda 1993. 204 с.

Комментарии

Сайт: Википедия