Наши проекты:

Про знаменитості

Йонаш Заборський: биография


Dr?ma

 • 1866 -B?tory?ka. Smutnohra vo 2 dejstv?ch.
 • 1867-1869 -Pansl?v. Fra?ka vo 3 dejstv?ch.
 • 1866 -D??a. Smutnohra vo 5 dejstv?ch.
 • 1864 -Odboj zadunajsk?ch Slov?kov. Historick? smutnohra vo 6 dejstv?ch.
 • 1866 -Cudzolo?n?k. Fra?ka vo 3 dejstv?ch.
 • 1866 -Druh? L?edimitrij. Smutnohra v 6 dejstv?ch.
 • 1866 -Korhe? a o?ran. Fra?ka pre pospolit? ?ud vo 5 dejstv?ch.
 • 1866 -Pyta?. Fra?ka vo jednom dejstviu.
 • 1866 -Holub. Smutnohra vo 2 dejstv?ch.
 • 1866 -Tret? L?edimitrij. Smutnohra v 6 dejstv?ch.
 • 1866 -L?edimitrij v Po?sku. Predohra v 6 dejstv?ch.
 • 1866 -Ocarenie Godunova. Predohra v 4 dejstv?ch.
 • 1865 -Bitka u Rosanoviec. Historick? smutnohra vo 6 dejstv?ch.
 • 1865 -Al?beta Ludiekovna. Historick? smutnohra vo 3 dejstv?ch.
 • 1866 -Striga. Komick? ?inohra, s ?zadiem historick?m vo 3 dejtv?ch.
 • 1865 -Karol Dra?sk?. Historick? smutnohra vo 4 dejstv?ch.
 • 1866 -Ubitie Dimitrija. Predohra v 6 dejstv?ch.
 • 1866 -Hu?adovci. Smutnohra vo 3 dejstv?ch.
 • 1866 -J?no??kova ve?era. ?inohra vo 4 dejstv?ch s ?zadiem historick?m.
 • 1866 -Chorv?tska Helena. Smutnohra vo 5 dejstv?ch.
 • 1866 -P?d Godunov?ch. Smutnohra v 5 dejstv?ch.
 • 1866 -Ztroskotanie Srbska. Smutnohra vo 3 dejstv?ch.
 • 1866 -Ute?eni?. (Martinuzzi) Smutnohra vo 5 dejstv?ch.
 • 1866 -Bohat? okrada?. Fra?ka vo 2 dejstv?ch.
 • 1866 -Najd?ch. Veselohra vo 5 dejstv?ch.
 • 1864 -Arp?dovci. Historick? smutnohra v 4 dejstv?ch. (P?vodne: Rozsmie?ky v rodine sv. ?tefana. Uverejnen? pod pseudonymom: Vojan Josifovi?)
 • Pomsta za pomstu. Vesel? ?inohra vo 5 dejstv?ch. (Dej v podstate skuto?n?, v Moskve, na za?iatku 17 stoletia.)
 • 1866 -Posledn? zlo?inci. Smutnohra v 6 dejstv?ch.
 • 1866 -?orde ?ierny. Smutnohra vo 6 dejstv?ch.
 • 1865 -Felici?n S?h. Historick? smutnohra v 3 dejstv?ch.
 • 1865 -Poslednie dni Ve?kej Moravy. Historick? smutnohra v 5 dejstv?ch.
 • 1866 -Prv? L?edimitrij. Smutnohra v 6 dejstv?ch.
 • 1866 -Liapunovci. Smutnohra v 5 dejstv?ch.
 • 1866 -Betlehem. Podomn? hra dedinskej ml?de?e na vianoce, na z?kladu v?tvoru pospolit?ho slobodne predelan? s ?myslom, odstrani? oby?ajn? pri tom necudnosti, a jalov?m ?artom podstr?i? da?o rozumnej?ieho a prakti?nej?ieho.

Historick? a publicistick? pr?ce

 • 1851 -V ot?zce ?asom?ru


Dejepisn? ?l?nky

 • ?nia na Litve av Uhr?ch
 • Slovansk? p?vod Z?po?ovcov
 • Historick? pam?tnosti v Turci
 • Historick? pam?tnosti v ?upe ??ry?skej
 • D?vnovekos? vz?jomnosti slovanskej
 • Bulla Silvestra II.
 • Ve?koknie?acia hodnos? Geizova
 • Kedy bolo zl??en? Slovensko s Uhorskom?
 • Po?iatky kres?anstva madzi Ma?armi
 • Odboj Kupy

N?bo?ensk? pr?ce

 • 1851 -O podporovan? a u??van? ?k?l. K?ze? na deviatu nede?u po sv. Duchu.
 • 1851 -K Slov?kom! Re? na deviatu nede?u po sv. Duchu. "Uzrev?? mesto, plakal nad n?m." Luk. 19, 41. Ku vzbudeniu v?etk?ch spiacich a zaveden?ch Slov?kov r. 1851 vydal po ?esky Jon?? Z?borsk?, far?r ?up?iansky.
 • Promtuarium Theologicum.(664 str?n v rukopise)
 • Ku kn?z?m pri spole?n? n?bo?nosti. "Z konferenc? Massillonov?ch, s n?ktor?mi vlastn?mi ?vahami, v?ecko nezr?zen? a nesli?n?."(72 str?n v rukopise) (Th. O povinnosti k?eze; Th. Povinnosti k?eze. I. ?as?, II. ?as?; Dodatky.)
 • 1848 -O v?eobecnom a zvl??tnom r?den? bo?om. K?ze? na ?tvrt? nede?u p?stnu.
 • 1853 -Re? na de? sv. Trojice o bytnosti Boha.
 • 1853 -M?dros? ?ivota ve chr?mov?ch ?e?ech pro v?ecky roku cirkevn?ho pr?le?itosti.D?l I. (315 str?n), D?l II. (234 str?n).
 • 1857 -Chr?mov? re?i a k?zne od Jon??a Z?borsk?ho. Ni? nestoja. (Svetlo evangeliuma.)Diel I. (2 +640 +12 str?n v rukopise), Diel II. (1019 str?n v rukopise), Diel III. (875 str?n v rukopise).
 • 1871 -K?zne na v?etky nedele a sviatky.(295 str?n) 1871
 • 1848 -O n?le?itom u??van? ?asu. K?ze? na nov? rok.
 • 1851 -?tyri veky.

Autobiografick? pr?ce

 • 1864 -Zemiansky list rodiny Z?borsk?ch.
 • 1869 -Vlastn? ?ivotopis. "O rodine pre rodinu."
 • 1872 -Rodine v Z?bor? Jon?? Z?borsk? 1872.
 • Poznamen?n? rozli?n?.(Zlomok)
 • 1869 -V?javy z mojeho ?ivota.

In? projekty

Шаблон: Projekt

Сайт: Википедия