Наши проекты:

Про знаменитості

Йонаш Заборський: біографія


Йонаш Заборський біографія, фото, розповіді - словацька драматург і поет

словацька драматург і поет

Свої вірші Заборський видав у вигляді окремих збірок у 1840 і 1851. Остання збірка піддався нещадної критики і автор надовго замовк. Лише в 1864 знову виступив з драматичними п'єсами словацькою мовою; спочатку були видані «B?sne dramatick?» (під псевд. Vojan Josifovi?), потім «L?edimitrijady» - дев'ять драм з Смутного часу в Росії, потім ще 17 драм на сюжети зі старої словацької історії . У 1870-х рр.. під ім'ям дротаря Феодора Заборський писав сатиричні оповідання.

Dielo

Po?zia

 • 1851 -?ehry. B?sn? a dv? ?e?i.(zbierka b?jok, d?m, b?snick?ch listov, hrdinsk?ch listov, ?ihadl?c (epigramov), a dvoch re??: 1. R?? o odrodilosti. Ohavnost odrodilosti mezi n?mi Slov?ky (I.-V.), 2 . Ku ml?de?i p?i otev?en? ?kolsk?ho roku (I., II .).)
 • 1836 -Na Slow?k?(oslavn? b?se? - vy?la v ?asopise Zora)
 • 1830, 1840, 1866 - B?jky slovensk?. Jon??a Z?borsk?ho. (Zbierka p?vodn?ch a prelo?en?ch b?jok: ?as? prv? - 142 b?jok, ?as? druh? - anekdoty a aleg?rie, 61 b?jok, ?as? tretia - obsahuje preklady z gr??tiny a po??tiny, 38 b?jok)
 • B?sne lyrick?.(Predupomenutie; Porady biskupsk? r. 1850, ?uhajdovi; ?nos Lum?ra; Pospev; Snadnos? i nesnadnos? slovensk?ho spisovate?stva; Sedliacky mar?, pri ktorom sa sedliaci zmu?ile tackaj? do novej poroby; Madar?enie mien; Jozefovi Viktor?novi ; Slov?kom na rozlu?n? I. - III.; at?.)
 • 1868, 1872 -?ihadlice.(p?vodne: Iskrice.)
 • Listy z Koc?rkova. Vydanie tretie, len?e prv? a druh? e?te nevy?lo, sdeluje Jon?? Z?borsk?.
 • 1866-1869 -N?sme?n? telegramy.(p?vodne: Telegramy drot?ra Fedora.)
 • 1866 -N?sme?n? listy.(p?vodne: Listy drot?ra Fedora.)
 • 1864-1869 -Kniha D?efr. Kde prorok Ali nap?sal hieroglyfami o v?etkom, ?o nem? by? a? do skonania sveta. Prelo?il verne z arab?tiny Jon?? Z?borsk?, majite? opravdiv?ho kr??a, spolu?d mnoh?ch neu?en?ch spolo?nost?, a n?rodn? hrie?nik.
 • 1864-1869 -N?sme?n? rozmluvy. K obveseleniu v?etk?ch, ktor? to ??ta? nebud?.(p?vodne: Rozmluvy drot?ra Fedora.)
 • 1861 -Kalend?r drot?ra Fedora. Na rok ktor?ko?vek od narodzenia Antikrista, vynalezenia p?lenky a n?rodnej aristokratie, platn? pre cel? neobmedzen? Slovensko, s podobiz?ou p?vodcovou.(p?vodne: Ch?rnik i Vestn?k drot?ra Fedora.) - (Astrologick? vedomosti; Kalend?rske proroctv?; Kalend?rske dobr? rady (1 -37); Novoro?n? vin?; Pochv?len bu? Je?i? Kristus!; Apr?l I. (30); Apr?l II. (30); Apr?l III. (30); Apr?l IV. (30); Apr?l V. (30); Apr?l VI . (30); Apr?l VII. (30); Apr?l VIII. (30); Apr?l IX. (30); Apr?l X. (30); Apr?l XI. (30); Apr?l XII. (30 + 3 z?vere?n?); H?dka.)
 • 1868 -Pohrobn? dodatky Jon??a Z?borsk?ho.(dodato?ne nazvan? ako "Hurbani?da")

Pr?za

 • 1866 -?ofr?nkovci. N?sme?n? rozpr?vka.(?as? prv?. U?en? cesta Pandrl?kova; ?as? druh?. Cesty a ?rady Kekerlakove; ?as? tretia. Boje ?ofr?nkovcov.)
 • 1870 -Panslavistick? far?r. Rozpr?vka politick?.(p?vodne: Snemovn? kandid?t.)
 • 1866 -Borzajovci. Obr?zok z rodinn?ho ?ivota.(p?vodne: Str??ok.)
 • 1894 -Smr? J?no??kova. Pospolit? poves?.
 • 1866, 1912 -Fausti?da. Fantastick? hrdinsk? b?se?. Vydanie tretie, len?e prv? a druh? e?te nevy?lo.
 • 1864 -Mro?. Rozpr?vka z bojov slovensk?ch.
 • 1866, 1914 -N?lezca pokladu. Skuto?n? udalos?.(p?vodne: Duk?t.)
 • 1870 -Hlov?k medzi zb?ren?m ?udom. Udalos? skuto?n?.
 • 1873 -Dva dni v Chujave. Novovek? poves?.(De? ?kared?; De? pekn?.)
 • 1866 -O siedmich vodcoch ma?arsk?ch.(p?vodne: Kronika bezmenn?ho not?ra Boler?zsk?ho. Z latinsk?ho prelo?il av typografii pekelnej vydal, k u?itku uhorsk?ch ?k?l a vzdelaniu slovenskej ml?de?e, knie?a diabolsk? Belzebub. Dielo to teraz u? ve?mi riedke. Unicum z neho nach?dza sa u drot?ra Fedora.)
 • 1871, 1894 -Mazepova l?ska. Historick? poviedka z liet 1707 - 1709.
 • 1864 -Kulifaj. Rozpr?vka ... (ne?itate?n?).
 • 1866, 1912 -Frndol?na. Obr?zok rodinn?ho ?ivota.(p?vodne: Pomp?z?a.)
 • 1863, 1866 -B?snici.(p?vodne: Rozmluva o b?snictve.)
 • 1866 -Rozmluva filozofick? o svete.
 • 1866 -Jur?t. Rozpr?vka novovek? od J. Z?borsk?ho.
 • 1869 -Svatoplukova zrada.
 • 1864 -Chru?o a Madragora. Fantastick? rozpr?vka.(p?vodne: Chru?o. Ve?mi pekn? a vzdelavatedln? rom?n od drot?ra Fedora.)
 • 1871 -Mrzut?. Obr?zok z rodinn?ho ?ivota.(p?vodne: Morga) 1871
 • 1866 -Buld. Rozpr?vka z historick?m ?zadiem.(p?vodne: Spove?) (s "dolnozemskou" tematikou)

Комментарии