:

:


  , ,  -    ,
-

,

- . Peter, Historicorum romanorum reliquae (. ?, 147, ., 1870); . Meltzer, De L. Coelio Antipatro belli punici secundi scriptore (., 1867); . Peter, Zur Kritik der Quellen d. ?lt. r?m. Gesch. (, 1879); M. Schanz, Gesch. de r r?m. Litteratur (Iw. M?ller," Handbuch, VIII, 1, ., 1896).

: